0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Разпит на обвиняем

разпит на обвиняемРазпит на обвиняем е процесуално действие за събиране  и проверка на доказателства и доказателствени средства.

Основната цел на разпита е да се получи информацията, отразена в съзнанието на  разпитваното лице, която е свързана и допринася за изясняване на извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него, характерът и размерът на вредите, причинени с деянието и други обстоятелства, имащи значение за отговорността на обвиняемия, включително такива относно имущественото и семейното му положение.

КОГА СЕ ИЗВЪРШВА РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМ

Едно лице придобива процесуалното качество на обвиняем, когато са събрани достатъчно доказателства за участието му в престъпление. Привлича се в наказателния процес като обвиняем чрез постановление на прокурора. В него се посочва името на лицето, престъплението, което е извършил, доказателствата, които са събрани, ако това няма да затрудни разследването.

След като вече е привлечен, се извършва разпит на обвиняемия, т.е. снемат се обяснения. От момента на привличане на едно лице като обвиняем, т.е. от момента на връчването му на Постановлението за привличането на обвиняем, той има всички права, регламентирани в чл. 55 от НПК, а именно: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси да има защитник, защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право.

Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на добър адвокат по наказателно право. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия.

ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПИТА

  1. Разпитът се извършва през деня, освен когато не търпи отлагане.
  2. Преди разпита съответният орган установява самоличността на обвиняемия.
  3. Разпитът на обвиняемия започва със запитване разбира ли обвинението, след което се поканва ако желае да изложи във форма на свободен разказ всичко, което знае  по делото. Когато при запитването обвиняемият заяви, че не разбира обвинението, органът, който го разпитва е длъжен да  му даде допълнителни разяснения по така формулираното обвинение както във връзка с фактическите, така и с правните положения. Така се гарантира, че обвиняемият, преди да изложи, ако желае във формата на свободен разказ всичко, което знае по делото, правилно е разбрал в какво е обвинен. По този начин действително се осигурява правото му на защита, един от основните елементи на което е – правото му да дава обяснения  и правото му да отказва да дава такива по повдигнатото обвинение.
  4. На обвиняемия могат да бъдат поставяни въпроси за допълване на неговите обяснения или за отстраняване на непълноти, неясноти или противоречия.
  5. Въпросите трябва да бъдат ясни, точни, конкретни и свързани с обстоятелствата по делото. Те не трябва да подсказват отговори или да подвеждат към определен отговор.
  6. Когато са привлечени няколко обвиняеми, разследващият орган ги разпитва поотделно.
  7. Обвиняемият не може да бъде разпитан по делегация или чрез видеоконференция, освен в случаите, когато се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.
  8. За разлика от свидетеля, обвиняемият, който чрез обясненията си се и защитава в процеса, освен че въвежда доказателства, трябва да знае дали, кога и при какви обстоятелства неговите обяснения биха могли да бъдат прочетени в съда. Ще е налице допуснато съществено процесуално нарушение, опорочаващо разпита като процесуално действие за събиране и проверка на доказателства в случай, че към момента на даване на обяснения, обвиняемият не е бил предупреден, че тези обяснения могат да бъдат четени в съдебна фаза, дори и ако са дадени пред орган на досъдебно производство.​
 

РАЗПИТ ПРЕД СЪДИЯ НА ОБВИНЯЕМИЯ

По преценка на органа на досъдебното производство разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, с участието на защитник, ако има такъв. В този случай делото не се предоставя на съдията. За разпита съответният орган осигурява явяването на обвиняемия и на неговия защитник.

Съдът може да постави в основата на присъдата обясненията, дадени в досъдебното производство пред съдия и дадените пред него в съдебно заседание. Критерият е кои от обясненията кореспондират с останалия, събран и проверен по делото доказателствен материал.

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ, че обясненията на обвиняемия, дадени в хода на досъдебното производство пред съдия НЯМАТ НЕПРЕОДОЛИМА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА В СЪДЕБНАТА ФАЗА НА ПРОЦЕСА, т.е. те се ценят наред с останалия доказателствен материал, когато са процесуално правилно приобщени по делото, НО СЪДЪТ НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД НА ВСЯКА ЦЕНА. Целта на разпита на обвиняемия в досъдебното производство пред съдия има за цел закрепване на гласните доказателствени средства по начин, който би могъл да ползва и съдебната фаза, но е и гаранция, че тези обяснения са дадени пред съд в процедура, която гарантира изключването на всякаква форма на внушение, насилие или давление върху обвиняемия или изопачаване на неговите обяснения.

Адвокат за защита на правата ви при разпит като обвиняем

Имате нужда от добър юрист при разпит на обвиняем?

☏ Свържете се с адвокат от кантората