0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Реабилитация

реабилитацияКакво представлява реабилитацията

Реабилитацията заличава осъждането на едно лице за извършено от него престъпление и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане.

На първо място, реабилитацията заличава осъждането като факт от миналото на дееца, т.е. това се отбелязва в бюлетина за съдимост  и при поискване на реабилитирания се издава свидетелство за съдимост, в което се сочи, че лицето е неосъждано.

Наред с това реабилитацията отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане. Например присъда за ново престъпление, извършено от реабилитиран, ще е незаконосъобразна, ако при определяне на наказанието за новото престъпление, съдът се съобразил с факта на миналото осъждане на дееца.

Реабилитацията е приложима спрямо всички видове престъпления, с изключение единствено на престъпленията против мира и човечеството.

Адвокатите в Адвокатска кантора „Димова, Расташки и КО“ имат сериозни познания и богат дългогодишен професионален опит по делата за реабилитация, поради това ако имате такъв казус, не се колебайте да се свържете с нас.

Видове реабилитация

          В зависимост от нейния обхват реабилитацията може да бъде пълна и непълна.

Пълната реабилитация заличава окончателно и завинаги осъждането и освобождава от всички негови последици за определено престъпление, независимо от предвиденото в закон или указ.

Непълната реабилитация поначало заличава осъждането и отменя за в бъдеще неговите последици, освен когато със закон не е предвидено друго.

В зависимост от това дали реабилитацията настъпва по силата на закона или е необходим нов съдебен акт се различават реабилитация по право и реабилитация с акт на съда.

Пълна реабилитация по право

          Тя е регламентирана в разпоредбата на чл. 88а от НК и тя настъпва по право, т.е. без да е необходим отделен съдебен акт.

          Две са предпоставките за пълната реабилитация и те са изискуеми в условията на кумулативност:

Първата е, след изтърпяване на наказанието или след изтичане на изпитателния срок при условно осъждане или условно предсрочно освобождаване, осъденият да не е извършил ново умишлено престъпление от общ характер, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода.

Втората предпоставка е осъденият да е изпълнил това изискване в период от време равен на давността за погасяване изтърпяването на наказанието , респ. на това, чието изпълнение е отложено по реда на условното осъждане. Този период не може да бъде по – малък от 10 години, ако наложеното наказание е лишаване от свобода повече от 1 година и е постановено ефективното му изтърпяване.

Срокът започва да тече от изтърпяване на наказанието, а при условното осъждане и условно предсрочно освобождаване – от деня, в който е изтекъл изпитателния срок.

Непълна реабилитация по право

Тя също настъпва по право, без да е необходим нов съдебен акт и е регламентирана в разпоредбите на чл. 85  и чл. 86 от НК. Действието й е ограничено в зависимост от това дали в закон е предвидено съответните ограничения да се прилагат независимо от това дали са изпълнени предпоставките по чл. 86 от НК.  Принципно тази реабилитация е предвидена за лица, които не се характеризират с трайни престъпни наклонности и които са осъдени за престъпления с по- ниска степен на обществена опасност.

Всички предпоставки за прилагане на непълната реабилитация по право са изчерпателно посочени в чл. 86 от НК и са обвързани с предходното осъждане, като законът отчита вида на наложеното наказание, приложението на института на условното осъждане и дали деецът е бил пълнолетен при извършване на престъплението.

Общото изискване при всички хипотези на реабилитацията по право по чл. 86 от НК е деецът да не е извършил ново престъпление през определен период от време, в зависимост от вида и размера на изтърпяното наказание.

Важно е да се знае, че реабилитация по право не настъпва за престъпление, извършено от пълнолетно лице, което веднъж е било реабилитирано, освен когато същото престъпление е амнистирано.

Непълна реабилитация с акт на съда

Непълната реабилитация може да се постанови от съда, издал присъдата като първа инстанция, когато той е сезиран от самия осъден или след неговата смърт от неговите наследници, ако той е имал право на това. Тази реабилитация може да бъде постановена, когато не е настъпила по право и са изпълнени останалите предпоставки по чл. 87 от НК.

На първо място е необходимо, осъденият да не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или друго по – тежко наказание.

Следващата предпоставка е да са изминали 3 години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание. Когато присъдите са повече от една, 3 годишният срок започва да тече от изтичане на срока на наложеното с последната присъда наказание, а при условно предсрочно освобождаване, този срок започва да тече от изтичане на изпитателния срок за неизтърпяната част от наказанието, за което осъденият е условно освободен.

Третата задължителна предпоставка касае изтърпяването на  евентуално наложеното друго наказание, по -леко по вид от основното наказание лишаване от свобода или пробация. Когато е наложено и наказание лишаване от права по чл. 37, т. 6 – 8 от НК, за да се постанови реабилитация, трябва да е изтекъл срокът и на това друго наказание, а когато е наложена глоба, тя трябва да е изплатена.

Друго условие за постановяване на реабилитация от съда е, при умишлено престъпление, осъденият да е възстановил и причинените имуществени вреди, като съдът може да реабилитира осъдения и без да е възстановил тези вреди, ако има уважителни причини за това.

И последно съдът трябва да извърши преценка дали през тези 3 години осъденият е имал добро поведение, дали се е поправил и превъзпитал.

В случай, че имате предходно осъждане и искате да изчистите съдебното си минало и спрямо Вас да не бъдат налагани ограничения, приложими спрямо осъдени лица, заповядайте в Адвокатска кантора „Димова, Расташки и Ко“, където след преглед на Вашия случай,  ще ви окажем необходимото, бързо, компетентно и  професионално съдействие, с което да разрешим по – най добрия възможен начин Вашия казус.  

Адвокат за реабилитация

Имате нужда от правна консултация относно реабилитация?

☏ Свържете се с адвокат от кантората