0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Кумулация

кумулацияОсновно правило

Основно правило относно кумулация и наказуемостта при съвкупност от престъпления е това за поглъщане на по – леките наказания от наложеното най – тежко такова. Това правило е предвидено в разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК). Кога то наложените наказания са от един и същи вид прилагането на това правило не създава проблеми.

В случаите, в които наказанията са от различен вид, доколкото с тях се преследват различни цели, са предвидени някои изключения от това основно правило като някои видове наказания могат да бъдат присъединявани към наложеното най – тежко наказание.

Присъединяване на наложените наказания

Това представлява изпълнение на наказанията наред с наложеното най- тежко наказание  или след като последното бъде изпълнено. В закона са предвидени случаи, когато присъединяването е задължително и такива, когато то може да се направи по преценка на съда. Задължително присъединяване е предвидено за 4 вида наказания, а именно обществено порицание, лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност, лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност  и лишаване от право на получени ордени, почетни звания и отличия. Изрично е предвидено, че когато са наложени няколко наказания лишаване от едни и същи права задължително ще се присъедини само това, което е за най- дълъг срок. Присъединяване по преценка на съда е предвидено за имуществените наказания глоба или конфискация като те могат да се присъединят изцяло или отчасти към наложеното най – тежко наказание.  Когато са наложени  няколко наказания глоба или конфискация се присъединява онова, което е с най- голям размер.

Кумулация – увеличаване на общото най-тежко наказание

Това представлява увеличаване размера на общото най-тежко наказание по преценка на съда, но при условия изрично посочени в закона. Разпоредбата на чл. 24 от НК дава възможност на съда да увеличи определеното общо най – тежко наказание най-много с 1/2, когато наложените наказания са от един и същи вид, но така увеличеното наказание не може да надминава сбора от отделните наказания, както и максималния размер, предвиден за съответния вид наказание.

На увеличаване подлежи само определеното общо най-тежко наказание, което трябва да е определено по правилата на чл. 23, ал. 1 от НК. Увеличаването на определеното общо най-тежко наказание е предоставено от закона на преценката на съда, но от трябва да отговаря на едновременно на всички регламентирани в закона изисквания, а именно наказанията да са от един и същи вид, увеличението не може да е с повече от ½ от определеното общо най – тежко наказание, увеличеното наказание не може да надминава сбора от отделните наказания и увеличеното наказание не може да надминава максималния срок, предвиден за съответния вид наказание.

Определяне на наказания при кумулация с отделни присъди

Посочените по-горе правила ще се приложат и тогава, когато едно лице е осъдено за няколко престъпления с отделни присъди, за които е наложено отделно наказание като в крайна сметка ще се стигне до определяне на едно общо най-тежко наказание, съответно увеличено или към което ще се присъединят по-леки наказания от друг вид. Компетентен да го постанови е съдът, който е постановил последната присъда.

В този случай е възможно някое от наказанията да е изтърпяно изцяло или отчасти от дееца, като при определяне на общото най-тежко наказание изтърпяното изцяло или отчасти наказание ще се приспадне. Такова приспадане е възможно когато наказанията са от един и същи вид, но с различен размер. В този случай, общото ще е това, чийто размер е най-голям. Законът предвижда и възможност за приспадане на пробацията от лишаването от свобода и обратното като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.

Следва да се отбележи, че за прилагането на чл. 25 от НК няма ограничения във времето, като той може да бъде приложен в който и да е момент по искане както на обвинението, така и на дееца.

В случай, че някои  от наложените наказания вече не могат да бъдат изпълнени, поради това, че изпълнението на съответното е погасено по давност или когато деецът е освободен от наказанието поради амнистия, или ако съответният вид наказание е отпаднало от системата на наказанията поради изменение в НК, наложените наказания не следва да бъдат вземани предвид при определяне на общото най-тежко наказание.

Не подлежи на изпълнение и наказание, изцяло опростено чрез помилване, поради което то също не се взема предвид при определяне на общото наказание. При помилване, при което едно наложено наказание е опростено отчасти, както и когато наказанието лишаване от свобода е намалено поради зачитане на работни дни, следва да се вземе предвид така получения нов размер на наказанието.

Адвокатите от Адвокатска кантора „Димова, Расташки и КО“ имат дългогодишен опит  и сериозна практика в производства по кумулация на наложени наказания, като могат да Ви окажат професионална, качествена и навременна помощ във всеки един аспект на наказателното право, затова не се колебайте да свържете с нас.

Адвокатска помощ при кумулация

Имате нужда от юридическа консултация относно кумулация?

☏ Свържете се с адвокат от кантората