0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Престъпления от общ характер

дела от общ характерПрестъпления от общ характер са една от основните дейности на адвокатска кантора „Димова, Расташки & КО“ – по повод на извършено или съмнение за извършено престъпление от общ характер.

Ние предлагаме юридическа защита на интересите на обвиняемия или подсъдимия на всички етапи на наказателния процес срещу него, включително и при наложена мярка за неотклонение задържане под стража.

Също така, в ролята на повереници, можем да предложим защита интересите на пострадалото лице, ощетеното юридическо лице, частния обвинител и гражданския ищец, по повод поддържането на обвинението, обезщетяването от престъпления от общ характер, предявяването и доказването на гражданския иск.

Престъпления от общ характер и видове наказателни дела – връзка

Наказателните дела по българското наказателно право основно се разделят на дела от общ и от частен характер и това видово разделение произтича пряко от характера на престъплението, предмет на съответното наказателно дело.

Разграничението между престъпление от общ и такова от частен характер идва от уредбата в наказателния закон. Престъпленията от частен характер са посочени изрично в Наказателния кодекс (НК) като такива, които се преследват по тъжба на пострадалото лице. Подходът на законодателя тук е следният – след уреждането на дадена група престъпления, се обобщава в изрична разпоредба на кодекса кои от тях се преследват по тъжба на пострадалото лице.

Съответно, всички престъпления, за които не е посочено изрично в НК, че се преследват по тъжба на пострадалия, са престъпления от общ характер. Характерно за тях е, че извършеното престъпно деяние посяга на правни интереси, засягащи в по-голяма степен обществото и характерът на обществената опасност обосновава необходимостта от преследване на тези престъпления по повдигнато обвинение от прокуратурата.

Основно значение тук има разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), която гласи:

„Прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер.“

За да се образува наказателно дело по такива престъпления, не е необходимо да бъде подадена частна тъжба от пострадалото лице.

Пример за такива престъпления са кражбата, грабежът, убийството, държането или разпространението на наркотични вещества, управление на МПС след употреба на алкохол или наркотици, подкуп, причинена смърт по непредпазливост, данъчни престъпления, присвояване и други.

 

Обобщено, делата от общ характер са тези, които се образуват по внесен обвинителен акт на прокурора или споразумение, по молби за трансфер на наказателно производство от други държави, свързани с извършени престъпления от общ характер.

По тези дела страни са прокурорът, подсъдимият, защитникът, частният обвинител и ако е бил предявен граждански иск в наказателното производство – гражданският ищец и гражданският ответник.

Както стана ясно от цитираната по-горе разпоредба, при този вид дела прокурорът е този, който не само повдига обвинението, но и трябва да го поддържа в качеството му на държавен обвинител и главен обвинител. Освен това прокурорът е и страната, която носи доказателствената тежест да докаже обвинението.

Защитникът на подсъдимия е този, който следва да разколебае обвинението, да инициира събирането на доказателства, оборващи тезата  на обвинението, да смекчи наказателната отговорност, която трябва да бъде изтърпяна и т. н.

Наказателни дела от частен и от общ характер – разлики

Делата от частен характер са сравнително малко на брой и са упоменати изрично в особени разпоредби на Особената част на Наказателния кодекс (например чл. 161, чл. 175, чл. 218 в и др. от НК).

Този тип дела се образуват по тъжба на пострадалия и в тях обичайно не участва прокурор.

Характерно тук е, че това са дела за престъпления с относително ниска степен на обществена опасност – обида, клевета, причиняване на лека телесна повреда и др. Престъпното посегателство е извършено в по-тясна, частна сфера и поради тази причина, от волята на лицето, спрямо което е извършено престъплението зависи дали ще бъде образувано наказателно дело срещу извършителя.

По делата от частен характер частният тъжител е този, който повдига обвинението с подаване на частна тъжба, очертава предмета на доказване и поддържа тъжбата като същевременно носи доказателствената тежест да докаже обвинението с всички допустими доказателства и доказателствени средства.

Страните по този вид дела са частният тъжител, подсъдимият и неговият защитник, гражданският ищец и гражданският ответник, ако е бил предявен граждански иск за обезщетяване на причинените с престъплението вреди.

Типичен пример за престъпление от частен характер е леката телесна повреда, извършена спрямо възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра.

Обобщено, при дела за престъпления от общ характер в класическия случай, е необходима инициативата на разследващите органи и прокуратурата за образуване на наказателно производство срещу извършителя, а при дела от частен характер инициативата принадлежи на пострадалото от престъплението лице.

Главен обвинител по дела от общ характер е прокурорът, а по дела от частен характер, за престъпления преследвани по тъжба на пострадалия тази роля заема частният тъжител. По наказателни дела от частен характер, ако частният тъжител се откаже от тъжбата, делото се прекратява. При наказателните дела от общ характер нещата не стоят по този начин.

Престъпление от общ характер – с какво бихме могли да сме Ви полезни

Имаме сериозна експертиза, задълбочени познания и  дългогодишен професионален опит по наказателни дела както от общ характер, така и от частен такъв. Затова може да се обърнете към нас както при извършено престъпление от общ характер, така и при такова от частен характер.

Адвокат от AdvokatSofia.bg може да Ви представлява в качеството на защитник, в случай, че спрямо вас е повдигнато обвинение от общ или от частен характер, като по делата от общ характер е добре да се свържете с адвокат още в първия момент, в който узнаете, че е образувано досъдебно производство, за да може адвокатът да организира защитата Ви по най-добрия и пълноценен начин още в този най-ранен момент.

Полезно е да знаете, че обикновено при подадена жалба или сигнал в прокуратурата за извършване на престъпление от общ характер първоначално се извършва предварителна проверка, в хода на която се събират доказателства – изискват се писмени доказателства, разпитват се свидетели, с цел прокурорът да прецени дали да образува или да откаже да образува досъдебно производство срещу конкретно лице  за конкретно извършено от него престъпление.

Много често в практиката се случва така, че лице, което първоначално е призовано да даде показания като свидетел по предварителна проверка впоследствие е привличано като обвиняем, поради това е добре да се консултирате с адвокат още в първия момент, в който бъдете призовани в полицията без значение от качеството, в което Ви призовават.

Трябва да знаете, че винаги можете да откажете да бъдете разпитван в отсъствието на адвокат. Също така в случай на задържане от полицията за 24 часа или от прокурор за 72 часа, от момента на задържането Ви имате право на телефонно обаждане, с което да уведомите Ваш близък, който да ангажира адвокат от кантората ни и той незабавно да дойде при Вас и да Ви представлява при извършване на всички действия по разследването с Ваше участие.

Бихме могли да Ви окажем правна защита и съдействие и в случай, че сте пострадал от престъпление /ПТП, кражба, грабеж, измама, телесна повреда и др./

В този случай, ако се касае за престъпление от общ характер в досъдебното производство Вие ще имате качеството пострадал и с Вас ще бъдат извършвани действия по разследване – разпит, експертизи и др., като при всички тях е добре да имате адвокат, който да Ви представлява и защитава нарушените Ви права и законни интереси.

В съдебното производство по делата от общ характер Вие може да се конституирате като частен обвинител и/или граждански ищец.  В този случай  адвокат Ви е нужен, за да поддържа обвинението наред с прокурора, да изисква събирането на доказателства, установяващи престъплението – време, място, начин на извършване, обстоятелствата, при което е извършено.

Тук имате възможност, но не и задължение да предявите граждански иск в хода на наказателното производство срещу виновното лице за присъждане на парично обезщетение за причинените Ви вследствие на  деянието имуществени и/или неимуществени вреди.

Ако сте пострадал от престъпление от частен характер /обида, клевета, лека телесна повреда и др./ ние можем да Ви съдействаме с изготвяне на частна тъжба срещу виновното лице, както и да Ви представляваме по делото, което ще се образува въз основа на нея като предприемем всички необходими действия за събиране на доказателства и доказване на извършеното спрямо Вас престъпление.

Отделно от това, както и по делата от общ характер в частното наказателно дело би могъл да се предяви и граждански иск за обезщетяване с пари на причинените Ви вреди – имуществени и/или неимуществени.

Освен това, в случай, че се установи, че Вие сте били незаконно задържан или спрямо Вас прокуратурата е повдигнала обвинение, по което впоследствие сте  изцяло или частично оправдан, бихме могли да заведем дело срещу Прокуратурата за присъждане на парично обезщетение за причинените Ви вследствие незаконния арест или неоснователно обвинение имуществени и/или неимуществени вреди.

Положителното при този вид дела е, че за разлика от останалите държавната такса е проста в размер на 10 лв., а не както по другите граждански дела 4% от цената на иска.

Помощ от адвокат за престъпление от общ характер

Имате нужда от правна консултация относно престъпления от общ характер?

☏ Свържете се с адвокат от кантората