0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page
Срочен трудов договор

Срочен трудов договор – за какво да внимавате

Срочен трудов договор е една от възможностите, които имате при постъпване на работа. Тъй като за разлика от трудовия договор за неопределено време тук действието на договора е предварително времево ограничено, за съжаление много често в практиката този факт се използва за злоупотреби от страна на работодателите.

Затова целта на днешната ни публикация е да информираме работниците и служителите за най-важните аспекти от режима на срочните трудови договори. Това ще Ви помогне да имате ясна представа за характеристиките на правоотношението, Вашите права и защитата, която законът Ви осигурява.

Разлика между срочен и безсрочен трудов договор

Основната разлика между срочен и безсрочен трудов договор се отнася до времетраенето на трудовото правоотношение. При безсрочния трудов договор говорим за престиране на работна сила за неопределено време, а при срочния – то е предварително ограничено от определен срок.

Срочен трудов договор

Важно е да знаете, че като работник или служител на срочен трудов договор се ползвате със същите права и задължения, каквито бихте имали по договор за неопределено време. Не може да бъдете поставяни в по-неблагоприятно положение само заради срочността на правоотношението Ви.

Срочен трудов договор не се сключва на общо основание

Какво имаме предвид тук? Съгласно регламентациите в Кодекса на труда (КТ) срочен трудов договор може да се сключи само в определени хипотези, често свързани с естеството и характера на конкретната работа.

Първата хипотеза, в която е допустимо да се сключват срочни трудови договори е за изпълнение на временна, сезонна или краткотрайна работа, а също така и при започване на работа на новопостъпващ работник в предприятие, което е обявено в несъстоятелност или е в ликвидация. В тази хипотеза срочният трудов договор може да бъде сключен за срок не по-дълъг от 3 години.

По изключение такъв може да се сключи и за работа, която няма временен, сезонен или краткотраен характер. В този случай срокът му задължително трябва да е най-малко година, като е допустимо да бъде и по-кратък, ако самият работник писмено е поискал това. Това изключение може да се приложи само два пъти за една работа с един и същ работник или служител.

Ако е бил сключен срочен трудов договор без да се спазват тези правила, се счита че трудовият договор е за неопределено време, съгласно КТ и трудовото право. Това означава, че ако работодателят сключи срочен договор с Вас, въпреки че не са налице гореописаните условия, Вашият договор се счита за безсрочен и няма да се прекрати с изтичането на уговорения срок.

Втората хипотеза, в която трудовият договор може да се обвърже с определен срок е за довършване на определена работа. Тук срокът е съответно до нейното приключване.

Третата – за заемате на работа до провеждане на конкурс и четвъртата – за определен установен от съответния орган мандат.

Прекратяване на срочни трудови договори

Срочни трудови договори се прекратяват с изтичането на уговорения в договора срок, изтичането на мандата или със завършването на конкретната работа, за която са били сключени, според хипотезата, при която е възникнало трудовото правоотношение. В тези случаи не е необходимо подаване на предизвестие от която и да е от страните.

Прекратяването може да се случи и по време на използване на платения годишен отпуск (ако срокът изтича тогава). При това положение може да се получи само обезщетение при прекратяване на срочен трудов договор за неизползвания платен годишен отпуск до края на годината.

Въпреки че не се изисква предизвестие е необходимо да се издаде писмена заповед от работодателя за прекратяване на правоотношението, която се връчва на работника.

Може да се прекратят и при всички общи основания за прекратяване на трудов договор, регламентирани в КТ.

Възможност за превръщане на срочния трудов договор в безсрочен

Такава възможност е предвидена за трудов договор, сключен за определен срок в условията на чл. и срочен трудов договор за заместване.

Необходимо е работникът/служителят да е продължил да работи след изтичането на срока за най-малко пет работни дни, съответната длъжност да е свободна и работодателят да не е възразил срещу продължаването на работата му писмено. При изпълнението на тези условия, договорът се превръща в такъв за неопределено време.

При заместване на отсъстващ работник това правило се прилага, ако договорът със замествания се прекрати по време на заместването.

☏ Свържете се с адвокат от кантората