0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Трудово право

адвокат трудово правоТрудово право е основен правен отрасъл, уреждащ правоотношенията между работниците и служителите, от една страна, и работодателите от друга, както и други непосредствено свързани отношения. Характерът им на трудови се определя от техния обект – работната сила на работника или служителя и нейното използване в процеса на труда.

Предмет на трудовото правоотношение е предоставянето на работната сила, а отношенията при предоставянето на тази работна сила се уреждат само като трудови.

„Димова, Расташки & Партньори“ предоставят качествени услуги в областта на Трудовото право, включващи юридическо съдействие и консултации по различни трудовоправни въпроси и представителство по трудови дела.

Какви услуги в областта на трудово право предлага кантората

Можем да Ви предложим професионално съдействие и представителство в следните трудовоправни сегменти:

  • Съдействие както на работодатели, така и на работници/служители;
  • Консултации във връзка с трудови и граждански договори;
  • Подготовка на документи относно трудовоправни спорове;
  • Обжалване на дисциплинарно уволнение;
  • Защита при неизплащане на трудово възнаграждение;
  • Представителство пред компетентните съдилища и всички съдебни инстанции;
  • Изготвяне и поправяне на безсрочни и срочни трудови договори, конфиденциални споразумения и декларации, правила за вътрешния трудов ред, инструкции и всякакви документи относими към сферата;
  • Сключване и прекратяване на трудови правоотношения;
  • Цялостно правно съдействие, консултации и становища в приложението на трудовото законодателство;
  • Правно съдействие при спорове, свързани с трудови злополуки (ГИпД).

Нашите адвокати по трудово право и трудови дела предлагат съдействие по трудовоправни въпроси както на работниците и служителите, така и на работодателите. Независимо от коя страна на правоотношението сте, адвокатите в кантората ще се погрижат за защитата на Вашите най-добри интереси в рамките на трудовото законодателство и следвайки постановките на закона.

Занимаваме се с трудовоправни казуси от различно естество и предлагаме дълбоки експертни познания и адекватен опит в различни сегменти на правния отрасъл.

Освен висока квалификация и съответна практика, тук ще получите и персонална ангажираност с Вашия казус в търсенето на най-доброто решение на проблема с трудов характер.

Нарушения на трудовото законодателство

В основата на българското трудово законодателство стои Кодексът на труда, като изконни права и свободи от трудов характер са постановени и конституционно. Към тях се прибавят редица законови и подзаконови нормативни актове като: Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност; Наредба за работното време, почивките и отпуските; Наредба за структурата и организацията на работната заплата и пр.

При нарушение на законоустановените Ви права, постановени в рамките на трудовото законодателство, имате право на защита. Законодателят е дал превес на закрилата на по-слабата страна в правоотношението – работника или служителя.

Следва да подхождате с внимание дали правната Ви сфера не е накърнена чрез нарушение на някое от законовите ви права като: правото на безопасни и здравословни условия на труд, правото да получавате в срок и в пълен размер трудовите възнаграждения, правото работодателят да превежда своевременно следващите се осигурителни вноски и данъци, правото да се зачита достойнството на работещите, за честотата на почивките, за отпуските и др.

Ако се нуждаете от добър адвокат по някой от посочените въпроси в областта на българското трудово право, можете да се консултирате с нас на посочения телефонен номер или имейл.

Представителство по трудови спорове

Освен правни консултации и съдействие по преглед и изготвяне на книжа и съвети при сключване на договори за предоставяне на работна сила, ние предлагаме и представителство по трудови дела. Може да се свържете с нас още на етапа преди завеждането на иск в съда за пълноценно прокарване на защитата на Вашите трудови права. Предлагаме и съдействие при вече започнала процедура пред съда и наличие на висящо трудово дело.

Като трудови се окачествяват всички спорове, които се проявяват между работника и работодателя по повод на възникване, съществуване, изпълнение и прекратяване на трудовото правоотношение. Към тях се добавят и казусите, свързани с изпълнение на колективни трудови договори и установяване на трудов стаж.

Въз основа на нашия опит, най-честите дела, които се водят са за обжалване на дисциплинарно наказание (най-често на дисциплинарно уволнение); дела за незаконно уволнение (прекратяване на трудов договор) и за неизплатени заплати (трудови възнаграждения).

Не се колебайте да се свържете с нас при възникване на съмнение за незаконни действия на работодателя в тази връзка.

Адвокатско дружество „Димова, Расташки & CO” ще работи за навременно установяване и дефиниране на правния проблем и съответно осигуряване на адекватна реакция чрез експертно юридическо съдействие и представителство, с оглед защитата на най-добрия Ви интерес.

Адвокат по трудово право

Имате нужда от адвокатска консултация при образуване на дело в сверата на трудовото право?

☏ Свържете се с адвокат от кантората