0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Дела срещу топлофикация

дела срещу топлофикацияТоплофикация ви търси за неплатени сметки за топлинна енергия и топла вода

Какво трябва да знаем при дела срещу Топлофикация

При дела срещу Топлофикация има някои характерни особености. Пътят по който обикновено Топлофикация тръгва, за да събере вземанията си е по реда на заповедното производство. В този случай топлопреносното предприятие иска от съда да издаде Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, ако съдът счете, че са налице основанията за издаването й, той я издава и разпорежда да се връчи Заповедта на длъжника.

Длъжникът има едномесечен срок, в който да подаде Възражение, което не е необходимо да бъде обосновано.

Още на този етап е изключително важно да не пропускате този срок и да възразите, поради което не се колебайте да се обърнете към адвокат, за да бъдат защитени вашите интереси. Това е така тъй като, ако вие възразите, тогава Топлофикация ще е принудена да заведе иск в съда, за да установи своето вземане срещу вас. Възможно е след като бъде подадено Възражение, Топлофикация да реши и да не предяви иск срещу вас. Ако вие обаче пропуснете срока и не възразите, тогава съдът ще издаде Изпълнителен лист и ще ви бъде заведено дело при съдебен изпълнител.

На следващо място, възможно е Топлофикация да е решила и да ви заведе направо дело срещу вас в съда, като предяви иск срещу вас за незаплатената топлинна енергия. Имайте предвид, че освен главница, т.е. сумата, която Топлофикация твърди, че вие не сте заплатили за консумираната от вас топлинна енергия, се искат и лихви забава, т.е. от вас ще се иска главницата, заедно с лихвите.

Как могат да отпаднат задълженията ви към Топлофикация

Много вероятно е вашите задължения да са погасени по давност. Предвид периодичния характер на вземанията на Топлофикация за тях важи 3-годишната погасителна давност. Началото на давностния срок тече от датата на падежа (задължението за плащане) на всяко едно месечно задължение.

Тогава когато Топлофикация е искала издаване на Заповед за изпълнение, вие сте възразили и е заведено дело в съда, давността за вземането се счита за прекъсната от момента на подаване на Заявлението за издаване на заповед за изпълнение и е тригодишна. Напр. заявлението е подадено на 26.11.2021 г., то задълженията възникнали до 26.11.2018 г. са погасени по давност. Ако Топлофикация е искала от вас заплащането на суми за неизплатена топлинна енергия напр. за период 2016-2017г. , то в този случай тези задължения са погасени по давност.

На следващо място, възможно е Топлофикация да е завела направо дело в съда, тук също ще важи тази тригодишна давност, като с подаването на исковата молба в съда давността ще се счита за прекъсната и отново всички задължения, който са възникнали считано 3 години от тази дата назад ще са погасени по давност.

Възможно е Топлофикация извънсъдебно да иска от вас заплащането на определени суми, ако вашите задължения са стари и смятате, че са погасени по давност, вие можете да инициирате съдебно производство и да искате от съда да установи, че не дължите тези суми, тъй като са погасени по давност. Тук отново давността е тригодишна.

Дела срещу Топлофикация

Ако обаче срещу вас е водено дело и с влязло в сила съдебно решение е установено, че дължи претендираните от Топлофикация суми, в този случай давността е 5-годишна. Обикновено хората се учудват, когато по един или друг начин разберат, че срещу тях е водено дело и дори е постановено решение без тяхно знание. Процесуалният закон (ГПК) допуска при определени предпоставки това да се случи, поради което много е възможно да са ви осъдили, да е образувано изпълнително дело и да са ви дали на съдебен изпълнител. Тук има особености по отношение на това кога се счита за прекъсната давността след влизането в сила на съдебното решение, но в общия случай давността е 5-годишна.

Следва да се има предвид, че давността не се прилага служебно, необходимо е длъжникът да се позове на нея и да направи възражение за изтекла погасителна давност и то пред съда. Така напр. акоТоплофикация ви е осъдила, има влязло в сила съдебно решение, с което е установено, че дължите, дадени сте на съдебен изпълнител и е образувано изпълнително дело през 2012г., минали са години вземането обаче не е събрано, вие през 2022г. считате, че вашето задължение е погасено по давност и искате да се позовете на тази давност и да кажете, че не дължите. Вашето възражение не може да бъде отправено към съдебния изпълнител, следва да бъде заведено дело пред съда, за да бъде установено със сила на пресъдено нещо, че вие не дължите и че вземането на Топлофикация е погасено по давност.

На следващо място, много често Топлофикация предлага на своите потребители сключването на споразумение за разсрочване на задълженията им. Ако имате стари задължения следва да подходите много внимателно към така отправеното към вас предложение, тъй като ако подпишете подобно споразумение, вие доброволно признавате вашите задължение и ако те са стари и погасени по давност ги новирате, т.е. вече няма да имате възможността да твърдите, че не ги дължите, тъй като за тях е изтекла погасителната давност.

Освен възражението за изтекла погасителна давност възможно е вашата защита да се основава и на други твърдения. Така напр. възможно е вие да не се явявате потребител на топлинна енергия, или пък да твърдите, че сте заплатили сумите, които се търсят от вас, като следва да представите доказателства за извършеното плащане. Възможно е ваш роднина, който е починал и вие го наследявате да е натрупал задължения към Топлофикация и вие да сте решили да се откажете от неговото наследство, в този случай при завеждане на дело срещу вас като наследник следва да представите документ, че сте се отказали от наследството на вашия наследодател, поради което и не дължите претендираните от Топлофикация суми.

Адвокат за дело срещу Топлофикация

Имате нужда от адвокатска консултация при образуване на дела срещу Топлофикация?

☏ Свържете се с адвокат от кантората