0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Погасителна давност

погасителна давностПогасяване на задълженията по давност

Погасителна давност представлява определен от закона период от време, след изтичането на който за длъжника възниква правото да откаже изпълнение на вземането на кредитора, тъй като то е погасено по давност.

Общата правна уредба на погасителната давност се съдържа в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) – чл. 110-120.

Общият давностен срок е 5 години, като той се прилага винаги, когато не е уреден специален срок. Напр. с 5-годишна давност се погасява вземането на продавача за цената при покупко-продажба. Има една особеност по отношение на вземанията установени със съдебно решение.

Винаги, когато едно вземане е установено със съдебно решение, давността е 5 години от влизане в сила на решението, така постановява законът, т.е. няма значение каква е била изначалната давност на задължението – напр. вземане за наемната цена се погасява с 3-годишна давност, но ако наемателят не плаща и наемодателят предяви иск, като съдът осъди наемателя да плати, давностният срок за задължението на наемателя да плати неплатените наеми ще бъде 5 години, като началният срок ще бъде влизане в сила на съдебното решение.

В Закона за задълженията и договорите е уреден и един специален 3-годишен давностен срок по отношение на някои вземания. Това са вземанията за възнаграждение за труд, тогава когато не е предвиден друг срок – тук попадат съответно възнагражденията по трудови договори, но не само, като напр. възнагражденията по договори за изработка. Вземанията по трудовия договор относно се погасяват с 3-годишна давност, но това изрично е уредено в КТ (чл.358). На следващо място законът постановява, че вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор се погасяват също с 3-годишна давност.  Вземанията за наем, лихви и други периодични плащания за тях също важи 3-годишния давностен срок. Периодично е това плащане, което не е еднократно и не се изчерпва с едно единствено предаване на пари или заместими вещи. Вземанията на топлофикационни, електроснабдителни и водоснабдителни дружества, както и на доставчици на комуникационни услуги също представяват периодични плащания и за тях се прилага тригодишната давност, напр. ако Топлофикация ви търси са неплатени сметки за топлинна енергия, давността на това вземане е 3 години.

Абсолютна погасителна давност

С измененията на Закона за задълженията и договорите се въведе т. нар. „абсолютна“ погасителна давност за паричните вземания срещу физически лица. Тази давност тече независимо от основанията за прекъсване давността, но при отчитане на основанията за спиране на давностния срок. Следва да се има предвид, че към настоящия момент абсолютната давност действа занапред и не се прилага спрямо заварени правоотношения.

Конституционният съд обяви за противоконституционен през 2021г. § 2 ПЗР на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите, който предвиждаше, че абсолютната 10-годишна давност за старите дългове започва да тече не от влизането в сила на чл. 112 ЗЗД (02.06.2021 г.), а от предходни моменти – от значение бе кога е станало изискуемо вземането, дали има висящо изпълнително производство или не, към настоящия момент обаче това е без значение, тъй като за стари дългове действието на разпоредбата е занапред. Т.е. ако напр. имаме едно задължение, за което има образувано изпълнително дело през 2010 г., по изпълнителното дело са налагани запори и са извършвани и други изпълнителни действия, за това задължение (като стар дълг) абсолютната 10-годишна давност ще започне да тече от влизането в сила на закона – от 02.06.2021 г. Т.е. за стари дългове длъжниците ще могат да се позоват на тази давност едва през 02.06.2031 г., тъй като законът за тях има действие занапред.

Имам задължение и твърдя, че то е погасено по давност – какво мога да направя в този случай

На първо място, следва да се има предвид, че давността не се прилага служебно, длъжникът трябва да се позове на нея.

В случай, че по съдебен ред (подадена е до съда Искова молба) се претендира от вас заплащането на определена сума пари, която Вие считате за погасена по давност, в хода на съдебното производство (с Отговора на исковата молба), следва да направите възражение за изтегла погасителна давност, ако пропуснете да го направите, то съдът няма да изследва този въпрос и е много вероятно да ви осъди, че дължите претендираната сума. За да защитите вашите права е изключително важно в подобни случаи да се обърнете навреме към добър адвокат специалист в областта, който да прегледа наличната документация и да предприеме необходимите действия. Ние от адвокатска кантора Димова можем да ви окажем професионални правни услуги!

Възможно е съдебното производство да е приключило с влязло в сила съдебно решение, като съдът да ви е осъдил, че дължите определена сума пари. Обикновено кредиторите след като влезне в сила решението завеждат дело при съдебен изпълнител, като се пристъпва към принудително събиране на сумите. Имайте предвид, че при влязло в сила съдебно решение давността винаги е 5-годишна.

Особености във връзка с погасителна давност

Тогава когато имаме образувано изпълнително дело при съдебен изпълнител следва да се отбележат някои особености във връзка с давността. Давността се прекъсва с предприемането на всяко едно изпълнително действие – налагането на всеки един запор прекъсва дановността, плащанията по делото също, молби от взискателя (кредитора) за извършването на изпълнителни действия и прочие. Когато е прекъсната давността, тогава означава, че започва да тече нов срок, като изтеклият до този момент не се брой, т.е. напр. ако има наложен запор на заплатата ви, то давността ще се счете за прекъсната от деня, в който запорното съобщение е получено от вашия работодател, ако има удръжки от заплатата ви, те също водят до прекъсване на давността.

Предвид казаното до тук, за да се прецени дали по изпълнителното дело е изтекла давността за вземането на кредитора следва много внимателно да се прегледа изпълнителното дело на място в кантората на съдебния изпълнител, за да се види какво точно е извършвано и какви документи са входирани по делото. Тази проверка изисква специфични знания, поради което препоръчително е да се обърнете към адвокат, за да бъдат защитени вашите интереси.

В случай, че при проверката се констатира, че давността е изтекла, то се открива възможността да се позовете на този факт. Давността обаче не се прилага служебно, трябва да се позовете на нея, но съдебният изпълнител не е компетентен да установи това, т.е. ако отидете в кантората на съдебния изпълнител и заявите, че не дължите, тъй като давността е изтекла, то това ваше изявление предявено по този начин няма правна стойност. Необходимо е да се заведе съдебно дело – предявява се иск, като се иска от съда да установи по отношение на ответника (кредитора), че вие не дължите вече сумите, които се претендират от вас, тъй като за тях е изтекла предвидената в закона погасителна давност. След като съдат констатира този факт и влезне в сила съдебното решение, то срещу вас не могат да се претендират повече тези сума, а изпълнителното дело следва да бъде прекратено.

Други срокове за погасяване на задължения по давност

В допълнение на гореизложеното следва да се отбележи, че при проверката на изпълнителното дело е възможно да се констатира, че давността не е изтекла, но е изтекъл един друг срок, предвиден в закона, който е 2-годишен. Така законът казва, че изпълнителното дело се прекратява, когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години. В този случай следва да се входира една Молба за прекратяване на изпълнителното дело. Съдебният изпълнител се произнася по нея, като при наличие на законовите предпоставки, той е задължен да прекрати делото.

На следващо място, възможно е да се претендира срещу вас заплащането на определено задължение, като получите Заповед за изпълнение, която ви се връчва от съда. Срещу вас има образувано заповедно производство, в този случай, ако отново считате, че има изтекла давност, първоначално следва да подадете Възражение в съда срещу Заповедта, възражението препречва към този момент възможността Заповедта да влезне в сила и да се издаде изпълнителен лист срещу вас, а след това и дело при съдебен изпълнител. В този случай, заявителят (кредиторът) следва да заведе съдебно дело, като предяви иск в съда. Ако стори това вие задължително следва да подадете Отговор на исковата молба, като направите възражение за изтекъл погасителен срок за вземането на кредитора. И тук отново е необходимо да се прегледат наличните документи и да се предприемат необходимите действия, поради което не чакайте, а потърсете адекватна правна защита, тъй като има срокове, които следва да бъдат спазени, а пропускането им би могло да доведе до неблагоприятни правни последици за вас!

Адвокат при погасителна давност

Имате нужда от адвокатска консултация при погасяване на задължения по давност?

☏ Свържете се с адвокат от кантората