0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Европейска заповед за арест

Европейска заповед за арест - ЕЗАЕвропейска заповед за арест /ЕЗА/

Европейска заповед за арест представлява искане на съдебен орган в една държава – членка на ЕС, за задържане на лице в друга държава членка и за предаване на това лице с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане, издадени в първата държава членка. Механизмът се основава на принципа на взаимното признаване на съдебни решения, който действа във всички държави – членки на ЕС.

При изпълнението на ЕЗА органите трябва да следят за стриктно спазване на процесуалните права на заподозрените или обвиняемите, като например правото на информация, правото да имат адвокат, правото да имат устен преводач и правото на правна помощ, както са предвидени съгласно правото на държавата, в която те са задържани.

Различия между ЕЗА и екстрадицията

  • Точни срокове

Държавата, в която лицето е задържано, трябва да формира окончателно решение относно изпълнението на ЕЗА в срок от 60 дни от задържането на лицето. В случай, че лицето даде съгласие за предаването, решението за предаването трябва да се вземе в срок до 10 дни. Исканото лице трябва да бъде предадено възможно най-скоро на дата, уговорена между съответните органи на двете страни  и не по-късно от 10 дни след окончателното решение за изпълнението на европейската заповед за арест.

  • Проверка за двойна наказуемост – вече не се изисква за 32 вида престъпления

За 32 категории престъпления не се извършва проверка дали деянието следва да се квалифицира като престъпление в двете държави. Единственото изискване е деянието да е наказуемо в издаващата държава с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от 3 години. Такива престъпления са – участието в престъпна група, тероризмът, трафик на хора, сексуална експлоатация на деца и детска порнография, незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества, незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества, корупция, измама, включително такава, която засягаща финансовите интереси на Европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, изпиране на имущество, придобито от престъпление и други, посочени в Рамковото решение за ЕЗА.

Относно другите видове престъпления, извън тези 32 вида, за осъществяването на предаването може да бъде поставено условието деянието да съставлява престъпление и в изпълняващата държава.

  • Предаване на свои граждани

Държавите – членки на ЕС не могат да отказват да предават свои граждани, освен ако поемат изпълнението на присъдата за лишаване от свобода, постановена срещу исканото лице.

  • Гаранции

Държавата, която изпълнява ЕЗА, може да поиска гаранции, че:
– след  известен период лицето ще има право да поиска преразглеждане, ако наложеното наказание е доживотен затвор;
– исканото лице може да изтърпи наложеното наказание лишаване от свобода в предаващата държава, ако то е неин гражданин или обичайно пребиваващ в нея.

  • Ограничение на основанията за отказ

Държава – членка може да откаже да предаде издирваното лице само ако е приложимо някое от задължителните или незадължителните основанията за отказ:

  • Задължителни основания за отказ за изпълнение на ЕЗА са:

+ Лицето вече е било съдено за същото престъпление;
+ Ненавършило пълнолетие лице, т.е. лицето не е навършило възрастта, на която може да носи наказателна отговорност в изпълняващата държава;
+ Амнистия – изпълняващата държава е имала възможност да  започне наказателно преследване срещу лицето, но престъплението е амнистирано в тази държава.

  • Незадължителни основания за отказ за изпълнение на ЕЗА са:

+ Липса на двойна наказуемост за престъпления, различни от 32-те престъпления, посочени в член 2, параграф 2 от Рамковото решение за ЕЗА;
+ Териториална компетентност;
+ Висящо наказателно производство в изпълняващата държава;
+ Изтекла давност и др.

  • Правна уредба при Европейска заповед за арест в България

    Спрямо български граждани  разпоредбите за европейската заповед за арест се прилагат, когато са заподозрени в извършване на престъпление в друга държава-членка на ЕС. Ако в България постъпи европейска заповед за арест от друга държава-членка, то процедурата по предаване на лицето се определя от българския Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест.

Процедура по предаване на лице въз основа на ЕЗА

Процедурата по предаване въз основа на европейска заповед за арест се провежда на първа инстанция в един от окръжни съдилища в Република България в рамките на кратки срокове. При постъпване на европейска заповед за арест по един от надлежните начини (поща, факс, и-мейл и др.) съдът насрочва съдебно заседание в 7-дневен срок от задържането на лицето, в  хода на което му разяснява правото му да даде съгласие за предаване на издаващата държава членка, както и да направи отказ от прилагане на принципа на особеността. Когато исканото лице даде съгласие да бъде предадено, съдът постановява ограничена процедура за проверка на условията. В тези случаи например фактът, че в България е заведено наказателно производство заради същото престъпление, което е посочено в европейската заповед за арест, няма правно значение.

Ако исканото лице не даде съгласието си да бъде предадено на издаващата държава, компетентният съд проверява дали европейската заповед за арест съдържа определените от закона реквизити (данни за исканото лице, координати на издаващия орган, време и място на деянието и др.). Освен това следва да се провери наличието на определени причини, които възпрепятстват предаването на исканото лице, т.е. наличието на основание за отказ от предаване.

Европейската заповед за арест трябва да съдържа пълна информация за деянието, в което е обвинено лицето или за доказателствата и събраните от органите по наказателно преследване материали. Ето защо при преценка  дали да се направят показания по същество пред компетентния съд в България следва да се вземе  предвид липсата на посочената по-горе информация.

Адвокатите в Адвокатско дружество „Димова, Расташки и КО“ биха могли да осигурят защитата Ви по такъв тип дела, благодарение на добрата си теоретична подготовка в областта и сериозния опит по подобен вид дела, натрупан през годините.

Адвокатска помощ при ЕЗА

Имате нужда от юридически съвет при наличието на европейска заповед за арест?

☏ Свържете се с адвокат от кантората