0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Дела за неизплатена заплата

дела за неизплатена заплатаНеизплатена заплата – често срещано явление ли е? Работникът или служителят встъпвайки в трудово правоотношение отдава своята работна сила, т.е. задължава се да извърши това, което работодателят изисква от него. На свой ред работодателят е този, който следва да заплати дължимото и уговорено в трудовия договор трудово възнаграждение (заплата) на работника или служителя за предоставената от него работна сила. Не може да има безвъзмездно трудово правоотношение.

Трудовото възнаграждение е основният стимул на хората да се ангажират като работници или служители и е основният приход на средства за осигуряването на нормален начин живот.

Неизплатена заплата и действия за защита

В случай, че работодателят не изпълни основното си задължение по трудовото правоотношение, а именно да изплати в срок дължимото трудово възнаграждение, какви правни възможности има работникът или служителят?

Прекратяване на трудовото правоотношение от работника.

Законът (чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ) дава правото на работника или служителя да прекрати едностранно трудовия договор с работодателя, когато последният забави изплащането на трудовото възнаграждение. В този случай не е необходимо да се отправи предизвестие. Също така това право е предоставено на работника или служителя както по срочен трудов договор, така и по безсрочен трудов договор.

Защита по съдебен ред при неизплатена заплата

Работникът или служителят може да защити правата си по съдебен ред. Способите, които законът урежда са два – единият е по исков ред, а другият е по реда на заповедното производство, уредено в ГПК.

Защита по исков ред

В случай, че работодателят не изплати в срок дължимата заплата, той изпада в забава. Работникът или служителят може да защити правата си като предяви иск. Искът е родово подсъден на районния съд. В закона (чл. 358, ал. 1, т. 3 КТ) е уреден един 3-годишен давностен срок, в който следва да се предяви искът, като в случай на неизплатено трудово възнаграждение срокът започва да тече от деня, в който е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред.

Колко струва воденето на трудово дело за неизплатена заплата? По трудови дела работниците или служителите са освободени от заплащането на всички държавни такси, които обаче се отнасят към съда. Работникът или служителят дължи заплащането на адвокатско възнаграждение, когато по делото е упълномощен адвокат.

Исковете за неизплатено трудово възнаграждение се гледат по реда на бързото производство, уредено в ГПК. Поради което самото производство е по-бързо, сроковете за разглеждане на делото от съда са по-кратки, като целта е да се осигури ефективна и навременна защита.

С цел да се обезпечи изпълнението на задължението на работодателя, може да се поиска от съда още преди образуване на исковото производство да бъде издадена обезпечителна заповед, като се наложат съответните обезпечителни мерки, напр. запор на банкови сметки на работодателя. Възможно е и в хода на самото исково производство да се поиска от съда, който разглежда делото да допусне налагането на обезпечителни мерки. След като съдът допусне налагането на обезпечителната мярка в случаи на запор на банкови сметки се образува дело при съдебен изпълнител, който запорира сметките на работодателя.  По този начин, когато изходът от делото е положителен за работника и работодателят е осъден да заплати дължимото трудово възнаграждение, обезпечителният запор (тогава когато е наложен запор на банкови сметки) става изпълнителен и съответно средствата, които са налични по сметките на работодателя се превеждат по сметка на работника.

По реда на заповедното производство

Вземането на работника или служителя е парично, поради което работникът или служителят в качеството си на заявител може да поиска от съда издаването на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК. Към заявлението следва да се приложи извлечение от ведомостите за заплати. Работникът има правото да поиска от своя работодател да му бъдат предоставени необходимите документи, а на свой ред съгласно чл. 128, т. 3 ГПК работодателят е длъжен да издаде при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения. Възможно е работодателят да откаже да даде необходимото съдействие, в този случай работникът или служителят може да се обърне към инспекцията по труда. Инспекцията по труда е контролен орган, който има власт да задължи работодателят да преустанови нарушението, т.е. да издаде необходимия документ.

Заявлението се подава до районния съд. В заповедното производство съдът няма право да проверява дали вземането съществува. При уважаване на заявлението съдът издава заповед за изпълнение, препис от която се връчва на работодателя от съда. По реда на това производство обаче законът предоставя възможност на работодателя да възрази срещу заповедта. В този случай работникът или служителят ще бъде принуден да предяви иск по общия исков ред.

Ако работодателят не е поддал възражение срещу заповедта, тя влиза в сила и въз основа на нея съдът издава изпълнителен лист. След което се образува изпълнително дело при съдебен изпълнител и се провежда изпълнение.

Адвокатска помощ при неизплатена заплата

Имате нужда от адвокатска консултация в случай на неизплатена заплата?

☏ Свържете се с адвокат от кантората