0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Развод по взаимно съгласие

развод по взаимно съгласиеСъпрузите могат да постигнат развод по взаимно съгласие за прекратяване на брака. Това се постига по реда на охранителните производства пред компетентния съд. При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.

Молбата за развод се подава от двамата съпрузи до компетентния районен съд, който след като разгледа молбата, насрочва на делото за разглеждане. Съпрузите следва да се явят лично в открито съдебно заседание и да потвърдят взаимното си серизно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака.

В случай, че някой от съпрузите не се яви, без уважителна причина, делото се прекратява.

Особенното на това производство, е че съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака. Неизменна част от производството за прекратяване на брака по взаимно съгласие е споразумението, с което двамата съпрузи уреждат следбрачните си отношения.

Споразумение за развод по взаимно съгласие

При развеждане по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно:

  1. Местоживеенето на децата.
  2. Упражняването на родителските права.
  3. Личните отношения.
  4. Издръжката на децата.
  5. Ползването на семейното жилище.
  6. Издръжка сле брак между съпрузите.
  7. Фамилното име.

Те могат да се споразумеят и по други последици на развода.

Споразумението се утвърждава от съда, след като провери дали са защитени интересите на децата. Съдът може да поиска становище от дирекция “Социално подпомагане” (СП).

В случяй, че споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срок, съдът отхвърля молбата за развод.

Изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата може да се поиска при изменение на обстоятелствата.

До развеждане по взаимно съгласие може да се стигне, когато страните още при завеждането на делото са избрали този ред за прекратявнавето на брака, съответно са постигнали съгласие относно последиците от прекратяването на брака, отразени в споразумението между тях.

Възможно е обаче единият от съпрузите да е завел дело за развод, поради разстройство на брака, по вина на другия съпруг, а впоследствие съпрузите да се съгласят бракът да бъде прекратен по взаимно съгласие. При всяко положение на делото съпрузите могат да преминат към развод по взаимно съгласие и да изложат споразумение относно последиците от прекратяването на брака.

Преминаване от развод по исков ред поради разстройство на брака към такъв по взаимно съгласие ще се извърши например, когато единият от съпрузите е инициирал развода, а другият се е съгласил бракът да бъде прекратен, но това съгласие е налице към един по-късен момент, след като делото е образувано, а не към момента на неговото завеждане, в който случай делото би се завело като за дело за раздяла по взаимно съгласие.

В случаите когато се преминава от развод по исков ред към разтрогване по взаимно съгласие, съдът не се произнася относно въпроса по чия вина се прекратява бракът.

При постановяване на прекратяване на семейните отношения по взаимно съгласие, решението на съда не подлежи на обжалване.

Адвокат при развеждане по взаимно съгласие

Имате нужда от юридическа помощ за развод по взаимно съгласие?

☏ Свържете се с адвокат от кантората