0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Незаконно уволнение

незаконно уволнениеНезаконно уволнение – информация от адвокати запознати с Кодекса на труда и трудовото право. Трудовите правоотношения в нашата страна са регулирани от Кодекса на труда, в който се съдържат множество разпоредби, които гарантират правата на работниците и служителите в Република България.

Въпреки това работодателите често не зачитат и грубо погазват законните права на наетите при тях лица. Такива случай са неизплащане навреме на трудово възнаграждение, непозлволяване използването на платен годишен отпуск или налагане на дисциплинарни наказания – уволнение или предупреждение за уволнение, без да са изпълнени изискваните в закона основания.

Незаконно уволнение – кога можем да бъдем дисциплинарно уволнени

В чл. 190 ал. 1 от Кодекса на труда са записани основанията – изричните случаи, при които можем да бъдем уволнени дисциплинарно от нашия работодател. Такива представляват:

  1. Три закъснения или преждевременни напускания на работа за не по малко от 1 час в рамките на един календарен месец;
  2. Неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
  3. Системни нарушения на трудовата дисциплина;
  4. Злоупотреба с доверието на работодателя или разгласяване на поверителни за него свединия;
  5. Ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
  6. Други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

Важно е да знаем, че само и единствено при точно изброените хипотези може да ни се наложи дисциплинарно наказание, като в противен случай уволнението ще бъде незаконно.

Кога уволнението е незаконно

В Кодекса на труда (КнТ) е предвидена специална процедура, която гарантира изцяло правата на работниците. Работодателят следва стриктно да спазва всяко едно действие, изискано в закона, за да може уволнението, което налага като дисциплинарно наказание да не бъде отменено от съда.

Преди налагане на дисциплинарното наказание, било то предупреждение за уволнение или уволнение, работодателят е длъжен да приеме и изслуша обясненията на работника в писмен или устен вид и да събере и оцени посочените доказателства. Ако той не е изслушал или приел писмените обяснения на работника, то уволнението се отменя от съда като незаконно, без да се разглежда спора по същество. Работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнението. В тази заповед той задължително трябва да впише нарушителят, нарушението, кога е извършено, както и законния текст, който е основание за уволнение, някоя от гореизброените хипотези. Често в заповедите за уволнение липсва точната законова разпоредба от чл. 190 ал. 1 от Кодекса на труда или пък е посочена грешна разпоредба, която не съответства на извършеното нарушение. Това също прави уволнението изцяло незаконно и следва да бъде отменено от съда.

 

Обжалване на уволнение и обезщетение

Заповедите за уволнение или за предупреждение за уволнение се обжалват пред Районния съд по местополагане на труда или по постоянния адрес или седалище на работодателя. Районният съд разглежда делото в съдебно заседание, като следва да се изискат всички документи и заповеди от работодателя, да се разпитат свидетели за твърдяното нарушение и да се разгледат всички останали допустими доказателства. След като съдията се запознае изцяло със случая се постановява съдебно решение, с което потвърждава или отменя уволнението.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд. При признаване на уволнението за незаконно, работникът може да бъде възстановен на предишната си работа, ако е поискал това и му се дължи обезщетение. Обезщетението се присъжда от съда и се дължи от работодателя на работника спрямо разпоредбата на чл. 225 от Кодекса на труда, като се равнява на брутното трудово възнаграждение (заплата) на работника за времето през което е останал без работа, но за не повече от шест месеца. Обикновено това са шест брутни трудови заплати. Когато през това време работникът е работел на по-нископлатена работа, обезщетението се равнява на разликата в заплатите.

Срокове за незаконно уволнение и обжалването му

Заповедта за дисциплинарно уволнение следва да се наложи не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Тоест работниците не могат да бъдат наказвани за по-стари нарушения или за одавна разкрити такива, след изтичане на тези срокове. Всяко уволнение след това би било незаконно и се отменя от съда поради неспазване на законните срокове в Кодекса на труда.

Срокът, в който трябва да обжалваме Заповедта за уволнение или предупреждение за уволнение е два месеца. Този срок започва да тече от момента, в който ни е връчена съответната заповед за налагане на дисциплинарно наказание. Сроковете в Кодекса на труда за предявяване на съдебен иск за отмяна на дисциплинарни наказания са преклузивни, тоест след пропускането им, работникът няма как да заведе дело и да защити правата си.

Поради сложните процедури при налагане на дисциплинарни наказания, както и във връзка с масовото неспазване на правата на работниците и служителите Ви съветваме да се консултирате с добър и опитен адвокат в сферата на трудовото право, за да може да успешно да оспорите незаконните действия на вашия работодател пред компетентния съд.

Ние от адвокатска кантора „Расташки, Димова и партньори“ специализираме в сферата на трудовото право и притежаваме дългогодишен опит и значителни успехи в делата срещу незаконни уволнения на работници и служители. Можете да се доверите на нашата професионална компетентност като адвокати по трудови дела.

Адвокатска помощ при незаконно уволнение

Имате нужда от адвокатска консултация при незаконно уволнение?

☏ Свържете се с адвокат от кантората