0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Развод по исков ред

развод по исков редРазвод по исков ред означава, че всеки един от съпрузите може да поиска развод, когато според него бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и няма постигнато съгласе бракът да се прекрати по взаимно съгласие. Непълнолетен или ограничено запретен съпруг може сам да предяви иск за развод, както и да бъде ответник по иск за развод.

Производството по брачен иск се спира по искане на съпругата, ако тя е бременна и до навършване на 12-месечна възраст на детето.

Съпругът, който желае развод подава искова молба до районния съд, в която трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Непосочени основания, настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод.

Развод по исков ред – какво включва това

С иска за развод задължително се предявяват и разглеждат исковете за:

  1. Упражняване на родителските права, когато има ненавършили пълнолетие деца.
  2. Личните отношения между децата и родителите.
  3. Издръжката на децата.
  4. Ползването на семейното жилище след развода.
  5. Издръжка след развода между съпрузите.
  6. Фамилното име.

След разрешаването на предварителните въпроси и тези по редовността на исковата молба, с разпореждане на съда книжата се връчват на ответника чрез служител на съда, по реда предвиден в ГПК.

В едномесечен срок от получаване на книжата по делото,  ответникът може да подаде отговор на исковата молба.
В първото заседание за разглеждане на делото по иск за развод страните трябва да се явят лично.

При неявяване на ищеца без уважителни причини производството се прекратява

Личното явяване на ответника не е задължително.

В съдебното заседание съдът длъжен отново да напъти страните към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора. Ако страните постигнат съгласие за започване на медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора, делото се спира. Всяка от страните може да поиска възобновяване на производството по делото в 6-месечен срок. Ако такова искане не бъде направено, делото се прекратява.

Когато се постигне споразумение, в зависимост от съдържанието му делото или се прекратява, или се преминава към производство за развод по взаимно съгласие. Ако страните не постигнат съгласие за процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора, разглеждането на делото продължава.

По молба на всяка от страните съдът, пред който е предявен искът за развод, определя привременни мерки относно издръжката, семейното жилище и ползването на придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка. По тази молба съдът се произнася в заседанието, в което е отправена молбата, освен ако не се налага да се събират допълнителни доказателства. В този случай ново заседание се насрочва в двуседмичен срок.

След събиране на всички доказателства, съдът обявява, делото за решаване. Срокът за постановяване на решението е един месец.

С решението за допускане на развода съдът се произнася относно вината за разстройството на брака, само ако някоя от страните е поискала това. Съдебните разноски по брачните дела се възлагат върху виновния или недобросъвестния съпруг. Когато няма вина или недобросъвестност или когато и двамата съпрузи са виновни или недобросъвестни, разноските остават в тежест на всеки от тях, както са ги направили.

Адвокат при развод по исков ред

Имате нужда от юридическа помощ при развод по исков ред?

☏ Свържете се с адвокат от кантората