0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Семейно право

Адвокат семейно правоСемейно право е правен отрасъл, регулиращ правата и задълженията вътре в семейството.

Адвокат по семейно право

Бракът е основният фундамент на отрасъла. При сключване на брак мъжът и жената могат да избират законовия режим, при който да осъществяват своите права и задължения. Най-актуален режим е този на общността. В законовият режим на общност, всичко придобито по време на брака е общо и съпрузите имат равни права и задължения. Вторият вид е законовият режим на разделността, като при него правата, придобити от съпрузите по време на брака, са тяхна лична собственост.

Последният е договорният режим. В тази хипотеза с писмен договор страните могат да уредят изрично своите права и задължения.

Възможности за прекратяване на брак в семейното право

Когато бракът е  дълбоко и непоправимо разстроен са налице две възможности за прекратяването му, поради формалното му съществуване и липсата на съдържание – развод по взаимно съгласие и развод по исков ред. Най-добрата възможност е производството да протече по взаимно съгласие, тъй като съдебната процедура приключва с едно съдебно заседание, докато при втората хипотеза делото може да продължи много дълго време. Приложимият нормативен акт е Семейният кодекс (СК), като в него са уредени хипотези на произход, осиновяване и други.

Наследственото право е неразривно свързано със Семейното право, тъй като всеки човек има роднини, от които получава, както позитиви, така и негативи, при наследяване на имоти, движими вещи или други права. Наследяването е по закон и по завещание. Под наследяване по закон се има предвид, че определен кръг лица получават, както права, така и задължения от наследодателя. Следващият способ, а именно завещанието може да бъде в 2 форми – саморъчно или нотариално, тогава когато приживе наследодателят определя кой да го наследи.

В наследственото право съществува и възможността за отказ от наследство. Важно е тази хипотеза да се знае, тъй като често в  дългогодишната ни практика наследникът получава в по-голяма степен задължения отколкото права. Приложимият закон е Закона за наследството.

В областта на семейното и наследственото право, ние можем да Ви окажем съдействие в следните случаи:

 • Развод по взаимно съгласие и развод по исков ред;
 • Избор на режим на общност или разделност;
 • Изготвяне на брачни договори и правно съдействие при приложимите процедури;
 • Осиновяване – пълно и непълно;
 • Изготвяне и вписване на завещания;
 • Подготвка на книжа във връзка с отказ от наследство и правно съдействие в съдебната процедура;
 • Приемане на наследство по опис;
 • Процесуално предствителство пред всички съдебни, държавни и общински органи;
 • Цялостна правна защита и съдействие по въпроси от семейното и наследственото право;
 • Представлвяане пред съда при водене на дела за издръжка;
 • Представляване пред съда при водене на дела за домашно насилие;

Адвокат по семейно право

Имате нужда от правно съдействие или консултация по семейно право?

☏ Свържете се с адвокат от кантората