0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Задържане за 24 и 72 часа

Какво представлява задържане под стража за 24 или 72 часа

Задържане за 24 часа е принудително настаняване на лице в помещенията за задържани лица от полицейски или прокурорски орган. Задържането от полицейските или прокурорските органи, когато се касае за правонарушение представлява законосъобразна намеса в основни човешки права, защитени както от Конституцията на Република България, така и от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

Доколкото при задържането на практика се отнема правото на свободно придвижване на едно лице, високодоговарящите държави, ратифицирали Конвенцията са се задължили да спазват определени изисквания, при които едно лице да може да бъде задържано. Такива са изискванията задържането да е изрично регламентирано в закон, да е с определена продължителност и при предоставяне на съответните гаранции за спазване основните човешки права на задържания, доколкото последният бива лишен от правото си на свободно придвижване. В България са законово регламентирани няколко възможности за задържане на лице, които ще бъдат предмет на анализ в настоящата статия.

Задържане за 24 часа по ЗМВР от полицейски орган

Задържането по ЗМВР за срок от 24 часа представлява принудителна административна мярка – административното разпореждане на орган на власт, непосредствено засягащо правната сфера на адресата. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗМВР полицейските органи могат да задържат лице в следните случаи:

  1. Ако има данни, че едно лице е извършило престъпление;
  2. Ако след надлежно предупреждение лицето съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;
  3. Ако едно лице показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;
  4. Ако е налице невъзможност да се установи самоличността на едно лице;
  5. Ако едно лице се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт;
  6. Ако едно лице е обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;
  7. В други случаи, определени със закон.

Независимо в коя хипотеза от гореизброените е задържано едно лице, то не може да бъде задържано за повече от 24 часа от полицейските органи. Единствената възможност, при която лицето може да бъде задържано за повече от 24 часа е със съответно постановление на прокурор след като случаят му е представен от полицейските органи и той реши да повдигне формално обвинение за извършено престъпление и да задържи  лицето за още 72 часа, преди да бъде изправено пред съд. Съдът може да освободи задържаното лице, да му  наложи някаква друга мярка за неотклонение като гаранция, че ще участвате в наказателното производство или да го задържи под стража.

Задържането от полицейски орган се извършва с писмена заповед за задържане, която трябва да съдържа минимум следното съдържание: името, длъжността и местоработата на полицейския орган, издал заповедта, фактическите и правните основания за задържането, индивидуализиращи данни за задържаното лице, датата и часът на задържането, кои права на лицето се ограничават, правото  на задържаното лице да обжалва пред съда законосъобразността на задържането, правото на лицето на адвокат от момента на задържането, правото на задържаното лице на медицинска помощ, правото на лицето на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане, правото на задържания да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, правото му да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице. Липсата на който и да е от посочените реквизити на Заповедта я прави незаконосъобразна и при съдебното й обжалване същата ще бъде отменена като такава, а задържаното лице има право на обезщетение за причинените му имуществени и неимуществени вреди вследствие незаконното задържане под стража.

Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа, наложил принудителната административна мярка. Съдът се произнася по жалбата незабавно, като решението му подлежи на касационно обжалване по реда Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

Задържане под стража за 72 часа от прокурор

В случай, че се констатира, че задържано лице е вероятният извършител на престъпление се преминава към задържането му от прокурор за 72 часа. Това задържане е регламентирано, за да може в този срок съответният прокурор да изготви искане за  налагане на мярка „задържане под стража“ до съответния съд и да го внесе в съда. Органът, който единствено е компетентен да наложи най-тежката мярка за неотклонение в наказателното производство „задържане под стража“ за срок по-дълъг от 72 часа е Съдът, при наличие на кумулативно предвидените предпоставки в чл. 63 от НПК за  това.

Адвокат при задържане за 24 часа или 72 часа

Задържани сте от полиция или от прокурор за 24 или 72 часа?

☏ Свържете се с адвокат от кантората