0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Договор за съдебно споразумение

договор за съдебно споразумениеСъдебно споразумение по дело

Съдебна спогодба или съдебно споразумение представлява постигнато писмено съглашение между прокурора и защитника на обвиняемия по основни въпроси на делото – извършеното престъпление и следващото се за него наказание, с което обвиняемият се съгласява и то се одобрява от съда. При тази процедура се съкращават част от процесуалните действия – не се провежда съдебно следствие в първа инстанция /не се събират доказателства/ и не се провежда въззивно и касационно производство. Обвиняемият се признава за виновен  и неговият защитник се споразумява с представителя на прокуратурата по отношение вида и размера на наказанието. Бонусът, който получава обвиняемия е възможно най-леко наказание, определено при условията на чл. 55 от НК, без да са налице изключителни и многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Условия за решаване на делото със споразумение

  1. Не се допуска решаване на делото със споразумение за следните тежки умишлени престъпления: всички престъпления против републиката, престъпления от раздел убийства, престъпления от раздел разврат, престъпления от раздел подкуп, престъпления при използване на атомната енергия за мирни цели, престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация, военни престъпления, извършени във военно време или бойна обстановка или при участие в мисия или операция извън страната, престъпления във връзка с военни действия, престъпления против мира и човечеството и всяко друго престъпление, с което е причинена смърт.
  2. В случай, че с престъплението са причинени имуществени вреди, сключването на споразумение се допуска само след възстановяване или обезпечаването им. Това не се отнася до неимуществените вреди.
  3. Третото условие е сключването на споразумение между прокурора и защитника на обвиняемия след приключване на разследването или по-късно в съдебното производство  и неговото одобряване от съда.

Сключване на съдебно споразумение в досъдебното производство

Споразумение може да се сключи след приключване на разследването, когато са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина по делото.

При сключване на споразумението е задължително участието на защитник, тъй като то се сключва от прокурора и защитника. Ето защо е целесъобразно още на досъдебно производство обвиняемият да си упълномощи защитник. Задължителното участие на защитник е гаранция за ефективна и пълноценна защита на правата и законните интереси на обвиняемия.

Условие за валидност на споразумението е сключването му в писмена форма. Устно постигнато споразумение е възможно само в съдебно заседание, когато съдържанието му се вписва в протокола от съдебното заседание.

В спогодбата прокурорът и защитникът следва да постигнат съгласие по следните въпроси: има ли извършено деяние, извършено ли е то от обвиняемия, извършено ли е виновно, съставлява ли деянието престъпление и правната му квалификация, какъв да е видът и размерът на наказанието, какъв да е първоначалният режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, ако не се прилага чл. 66 от НК, на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане, какво да стане с веществените доказателства, когато не са необходими за нуждите на наказателното дело за други лица или за други престъпления и на кого да се възложат разноските по делото.

Стимулът на обвиняемия „бонусът“, който го мотивира да сключи споразумение  е определянето на по-леко наказание, отколкото съдът би му наложил в общата наказателна процедура, а именно налага се максимално леко наказание, определено по правилата на чл. 55 от НК и без да са налице изключителни и многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Когато производството е срещу няколко лица или за няколко престъпления, съдебна спогодба може да бъде постигната за някои от лицата или за някои от престъпленията.

Незабавно след изготвянето му, подписването му от прокурора, защитника и обвиняемия, споразумението се внася от прокурора в съответния първоинстанционен съд. Образува се съдебно производство, като съдът насрочва делото за разглеждане в 7-дневен срок от постъпването му.

Съдът разглежда делото еднолично. Участието на прокурора, защитника и обвиняемия в съдебното заседание е задължително. В процедурата по одобряване на споразумението, съдът трябва да се увери, че самопризнанието на обвиняемия е доброволно и той разбира съдържанието на споразумението и неговите последици, след което да провери дали постигнатите договорености не противоречат на закона и морала. Съдът може да предлага промени в споразумението за допълването му или за промяна на договореностите, които се обсъждат с прокурора и защитника и след постигане на съгласие с тях се внасят в споразумението като последен се изслушва обвиняемия.

В съдебния протокол се вписва окончателното съдържание на споразумението, което се подписва от прокурора, защитника и обвиняемия. Съдът одобрява споразумението, когато не противоречи на закона и морала. Определението на съда за одобряване на спогодбата е окончателно. Когато съдът не одобри споразумението, той връща делото на прокурора, като в този случай самопризнанието на обвиняемия няма доказателствена стойност.

Сключване на съдебна спогодба в съдебното производство

НПК допуска споразумение да бъде сключено и след образуване на съдебното производство. Крайният възможен момент за това е до приключване на съдебното дирене.

Ако подсъдимия не е упълномощил защитник, съдът му назначава такъв за сключване на споразумението.

Най-съществената разлика в сравнение с процедурата по сключване на споразумение в досъдебната фаза на производството е изискването за съгласие на всички страни за одобряване на споразумението от съда. Такива са частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник. Те са конституирани в процеса и идеята за даване на тяхното съгласие е да се зачете волята им и  така да се защитят правата и законните им интереси в процеса. Всичко останало в процедурата по сключване на споразумението в досъдебното производство важи и за сключване на споразумението в съдебното производство.

Когато след образуване на съдебното производство, но преди приключване на съдебното следствие, е постигнато споразумение с някой от подсъдимите или за някое от престъпленията, съдът отлага разглеждането на делото. По одобряване на постигнатото споразумение в 7-дневен срок от получаване на делото се произнася друг съдебен състав. Първоначалният съдебен състав продължава разглеждането на делото след произнасяне по споразумението.

Одобреното от съда Споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда. След одобряване на споразумението, съдът с определение прекратява наказателното производство. Одобреното споразумение не подлежи на въззивно и касационно обжалване, но не е изключена проверката му по реда на извънредните способи – възобновяване  на наказателното производство.

Адвокат за договор за съдебно споразумение

Имате нужда от правна консултация относно договори за съдебна спогодба?

☏ Свържете се с адвокат от кантората