0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Дела за домашно насилие

дела за домашно насилиеДомашното насилие зачестява все повече в днешно време, а наред с него и делата за защита от такова. Адвокатска кантора „Димова, Расташки и Ко“ разполага с адвокати, имащи богат опит по този вид дела, огромната част от които са спечелени за клиентите ни.

Какво представлява домашното насилие?

Домашно насилие  е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Важно е да се знае, че за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Кой може да търси защита от домашно насилие?

Всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от: съпруг или бивш съпруг; лице, с което пострадалия се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство; лице, от което пострадалия има дете; възходящ; низходящ; лице, с което пострадалия се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително /двама първи братовчеди/; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство /роднини на съпруга/та/ до трета степен включително; настойник, попечител или приемен родител; възходящ или низходящ на лицето, с което пострадалия се намира във фактическо съпружеско съжителство; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Процедура по предоставяне на защита от домашно насилие

Защитата от домашно насилие е регламентирана в Закона за защита от домашно насилие. Процедурата по предоставяне на такава защита започва с подаване на писмена молба до Районния съд  по местоживеене на пострадалия. Молбата трябва да съдържа следната информация:

– три имена, адрес и единния граждански номер на молителя като в случай че пострадалото лице не може или не желае да разкрие постоянния или настоящия си адрес, то може да посочи друг адрес;

– имената и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на който може да бъде призован, включително телефон и факс;

– данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя;

– датата, мястото, начина и конкретни факти и обстоятелства за извършеното домашно насилие;

– подпис на молителя.

В закона е предвиден срок, в който такава молба може да се подаде до съда, който срок е задължителен и пропускането му води до недопустимост на молбата за защита. Срокът е 1 – месечен от датата на извършване на акта на домашно насилие.

Молба за защита може да подаде пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение,  брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице,  настойника или попечителя на пострадалото лице, когато е малолетно или поставено под пълно запрещение, както и директора на дирекция “Социално подпомагане”, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

В молбата трябва много подробно, точно и прецизно да се опишат конкретните актове на домашно насилие, от които молителят е пострадал като се индивидуализират по точно време, място, начин на извършване и последиците от тях за пострадалия.

Молбата за защита от домашно насилие задължително се придружава от Декларация по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН, в която молителят декларира истинността на твърденията за извършени актове на домашно насилие спрямо него. Декларацията трябва да е идентична по съдържание с описанието на актовете на домашно насилие в молбата.

Делата по Закона за защита от домашно насилие се разглеждат по реда на бързото производство.  В производството по предоставяне на защита от домашно насилие са допустими всякакви доказателствени средства, които са допустими и в гражданското съдопроизводство – експертизи, свидетели, писмени доказателства, както и протоколите, докладите и други актове, издадени от дирекциите “Социално подпомагане”, от лекари, както и от психолози, консултирали пострадалото лице и документите, издадени от доставчици на социални услуги.

Ако молителят не разполага с конкретни доказателства и с оглед спецификата на домашното насилие, което обичайно се осъществява в семейна среда, където липсват свидетели, Съдът може да издаде Заповед за защита и само въз основа на Декларацията по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН, на която законодателят е придал особена доказателствена сила.

В случай, че от описаните в молбата твърдения и приложените доказателства, Съдът прецени, че е налице НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ПОСТРАДАЛИЯ, Съдът в момента на образуване на производството може при направено искане  от молителя да издаде Заповед за незабавна защита, която има сила до приключване на делото с влязло в сила решение. При неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган,  установил нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.

Какви са мерките, които могат да бъдат наложени на извършителя на домашното насилие?

Първо, Съдът не  е обвързан от поисканите от молителя мерки за защита от домашно насилие като може да наложи такива, каквито той по  вътрешно убеждение прецени.

Второ, Съдът може да наложи една или едновременно няколко мерки за защита от домашно насилие.

Трето, видовете мерки за защита от домашно насилие са:

  1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
  2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за определен от съда срок, който не може да е по – дълъг от 18 месеца;
  3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда, но не по – дълъг от 18 месеца;
  4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето и ако няма висящо дело за родителски права;
  5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
  6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Във всички случаи съдът с решението налага на извършителя и глоба в размер от 200 до 1000 лв.

Решението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване пред съответния Окръжен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му като решението му е окончателно. В случай, че бъде издадена Заповед за защита съдебните разноски на молителя се възлагат на ответника и обратно, в случай, че молбата бъде отхвърлена разноските са за сметка на молителя, освен ако той е непълнолетен или поставен под запрещение.

В случай, че сте пострадали от домашно насилие НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, А НЕЗАБАВНО СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС, за да Ви окажем висококачествена професионална защита и съдействие.

Адвокатска помощ при дела за домашно насилие

Имате нужда от юридическа консултация относно дела за домашно насилие?

☏ Свържете се с адвокат от кантората