0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Изпълнителни дела

изпълнителни делаКакво са изпълнителни дела

За да се образуват изпълнителни дела пред частен съдебен изпълнител (ЧСИ) или държавен съдебен изпълнител (ДСИ) преди това срещу длъжника следва да е проведено съдебно дело или заповедно производство и да е издаден изпълнителен лист (ИЛ) в полза на кредитора.

Образуването на изпълнителното дело пред ЧСИ или ДСИ се осъществява по молба на кредитор – взискател.

Чрез изпълнителното дело се цели принудително изпълнение на съдебно решение.

Какво се случва на практика

В хода на изпълнителното дело със своите действия ЧСИ или служителите в тяхната кантора нарушават правата и интересите особено на длъжниците. Всички тези действия са основание за оспорването и обжалването им от страна на заинтересуваните длъжници. Длъжниците често пъти са жертва на незаконосъобразни действия на ЧСИ и имат наложени запори срещу несеквестируеми вземания. Най-често клиентите ни се свързват с нас за съдействие по изпълнителни дела по повод наложен запор върху банкова сметка по която постъпват средства, които се считат за неквестируем доход по смисъла на чл. 446 и чл. 446 б „а“ от ГПК. За такива по силата на закона се смятат именно:

 1. Трудово възнаграждение до размера на минималната работна заплата, която от дата  01.2021г. в Република България е 650 лв.
 2. Пенсии до размера на минималната работна заплата, която от дата 01.2021 г. в Република България е 650 лв.
 3. Стипендии (върху тях се допуска принудително изпълнение само и единствено за задължения за издръжка- чл. 446 ал. 4 ГПК).
 4. Помощи.
 5. Обезщетения.
 6. Средства за издръжка и др.

В случай, че имате наложен запор върху такива суми, то същия се счита незаконосъобразен и следва незабавно да бъде вдигнат! За това може да ви помогне добър адвокат срещу ЧСИ.

Развитие на изпълнителното дело

Развитието на изпълнителното дело зависи от активността на взискателя по време на изпълнителното производство. За да бъде „висящо“ (действащо и съществуващо валидно) изпълнителното дело срещу длъжника, периодично трябва да бъдат предприемани конкретни изпълнителни действия. Съгласно разпоредбата на чл. 433, ал. 1, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) изпълнителното производство се прекратява по силата на закона, когато липсват такива изпълнителни действия по изпълнителното дело за определен период.

Прекратяване на изпълнително дело по силата на закон (перемпция)

Важно е да знаем, че съществува възможност едно изпълнително дело да бъде прекратено по силата на закона. Според чл. 433 ал. 1 т. 8 от ГПК изпълнителното производство се прекратява по силата на закона, в случай, че в продължение на две години взискателят не поиска от съдия изпълнителя предприемането на изпълнителни действия. Счита се, че чрез бездействието си в продължение на две години взискателят се е дезинтересирал от изпълнението на вземането му и е настъпила т.нар. перемпция“.

Предпоставки за прекратяване на изпълнителни дела

 1. Бездействие от страна на взискателя по отношение на изълнителното дело (липса на изпълнителни действия).
 2. Изтичане на двугодишен срок, който е преклузивен.

За предприемане на изпълнително действие се счита, кое да е изпълнително действие в рамките на определен изпълнителен способ – такова извършено по молба на взискател или предприето по инициатива от съдебния изпълнител по възлагане от взискател съгласно чл. 18 ал. 1 ЗЧСИ.

За изпълнителни действия, които прекъсват двугодишния срок се считат:

 1. Налагане на запор или възбрана.
 2. Присъединяването на кредитор.
 3. Възлагане на вземане за събиране или вместо плащане.
 4. Извъшването на опис и оценка на вещ.
 5. Назначаването на пазач.
 6. Насрочване и извършване на публична продан.

За изпълнителни действия, които НЕ прекъсват двугодишния срок се считат:

 1. Образуване не изпълнителното дело.
 2. Изпращане и получаване на покана за доброволно изпълнение.
 3. Проучване на имущественото състояние на длъжника.
 4. Извършване на справки.
 5. Извършването на разпределение.
 6. Набавянето на документи, книжа и др.

Когато в продължение на две години по изпълнителното дело няма данни за изпълнително действия, които прекъсват срока същото се счита за прекратено по силата на закона.

Като без значение е дали съдебният изпълнител ще постанови акт за прекратяване на принудителното изпълнение и кога ще го  направи това. Прекратяването на изпълнителното производство става по право, като новата давност е започнала да тече от предприемането на последното по време валидно изпълнително действие.

При прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона съдебния изпълнител може само да прогласи в постановление вече настъпилото прекратяване и в този смисъл  е длъжен служебно да вдигне наложените запори и възбрани по делото, като всички други предприети изпълнителни действия се обезсилват по право. Ако се установи, че след настъпване на т. нар. „перемция“ (прекратяване по силата на закон на едно изпълнително дело) по Вашето дело има последващи изпълнителни действия, същите се считат незаконосъобразни и подлежат на незабавна отмяна, а ако от тях има нанесени вреди, те подлежат на въстановяване от ЧСИ по законоустановения ред.

Адвокат по изпълнителни дела

Имате нужда от адвокатска консултация при образуване на изпълнително дело?

☏ Свържете се с адвокат от кантората