0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page
Предбрачен договор и 3 задължителни каузи

3 задължителни точки при предбрачен договор

Ако ви предстои скоро да сключите брак, то е добре да се запознаете с така наречение предбрачен договор и неговите функции. Разбира се, много по-добре ще е да не се стига до влизането му в сила, но сигурността, която подобен документ дава е от значение за много хора, които са на прага на брачните си взаимоотношения.

Предбрачният договор е документ, който се сключва с цел да уреди имуществените отношения на съпрузите. Това е един от трите режима, които могат да влязат в сила при разпределянето правата върху имуществото при развод по взаимно съгласие или по исков ред, или смърт на единия от съпрузите.

Предбрачният договор се сключва преди встъпването в граждански брак и задължително се подписва пред нотариус. Има случаи, в които съпрузите решават, че искат да съставят такъв документ и след сключване на брака, което също е възможно.

Кой закон определя клаузите на предбрачния договор

Предбрачният договор се съставя според определен образец в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и семейното право. Това се налага за да се избегне договорната свобода и включването на неподходящи клаузи.

Предбрачен договор и 3 задължителни каузи

Семейният кодекс (СК) е норматив, който урежда отношенията между съпрузите, родството, осиновяването, настойничеството и попечителството. От 2009 година всеки мъж или жена, които сключват брак имат право да направят брачен договор.

Освен с подписването на този тип документ, съпрузите могат да разпределят имуществото си по още два режима: законов режим на общност и законов режим на разделност.

Кои са 3-те задължителни точки в предбрачния договор

Подготвянето на един предбрачен договор е важен момент за уреждането на отношенията относно имуществото между бъдещите съпрузи. В него могат да бъдат включени много точки, които са съгласувани с наредбите в Семейния кодекс.

Ето, кои са трите задължителни клаузи, които всеки един предбрачен договор трябва да съдържа:

  • Уреждане на имуществения режим

Вече споменахме, че има два имуществени режима, според които може да се разпредели имуществото между съпрузите.

Режима на общност се изразява в общото притежание на придобитите по време на брака имущество, вещи и пари.

Когато имаме режим на разделност, вещите придобити от един от съпрузите до определена предварително договорена сума се считат за притежание на лицето, чието име е вписано като собственик. 

Може да се избере прилагането на един от двата режима по отделно или да се направи комбинация между двете системи.

  • Уреждане на разпределението на имуществото при развод

Тук е важно да се посочи как ще се процедира ако съпрузите вземат решение да се разведат. Разпределението на имуществото е главната тема в тази клауза. Съпрузите трябва да посочат как това ще се случи – дали имуществото ще се разделя на равно между двамата или ще се посочат определени активи, които всеки от тях ще получи.

  • Уреждане на разпределение на имуществото при смърт

В тази клауза се посочва какво ще се случи с общото имуществото, ако един от съпрузите почине. Отношенията относно това включват наследяване на имуществото или с друго споразумение.

Това са 3 задължителни точки, които трябва да бъдат включени в съставянето на всеки предбрачен договор, защото разглеждат възможни ситуации и начина за уреждане на отношения при настъпването им.

Всеки документ от такова естество може да включва и допълнителни клаузи относно нуждите и желанията на съпрузите.

Какви са стъпките за съставяне на предбрачен договор

Предбрачният договор се изготвя от адвокат. Ние предлагаме подготвянето на този документ след консултация с бъдещите съпрузи.

След като се изготви, договорът трябва да бъде подписан пред нотариус лично от двамата участници в правоотношението. Важно е да отбележим, че такъв тип договори не могат да бъдат подписвани от нотариално заверено лице.

Предбрачният договор и удостоверението от нотариуса трябва да бъдат предоставени при сключването на гражданския брак. В акта за сключването на граждански брак трябва да се отбележи наличието на предбрачен договор. Следва тези документи да се впишат в брачния регистър, агенцията по вписванията и имотния регистър.

☏ Свържете се с адвокат от кантората