0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page
Издръжка след развод - кога се дължи

Издръжка след развод – кога се дължи

Задължението за издръжка след развод на ненавършило пълнолетие лице, е на двамата родители без значение дали те са имали брак или са били само във  фактическо съжителство и бащата е припознал детето. Съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 2 СК: „Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си”.

В правната теория и съдебната практика се застъпва разбирането, че правото на издръжка на ненавършили пълнолетие деца е безусловно, предвид това, че то възниква, независимо дали децата са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Все пак, вземаки предвид  приетото в ППВС № 5/ 1970, ако детето има лични доходи от трудово възнаграждение, пенсия, доходи от имоти и други такива, те се отчитат при разрешаването на въпроса дали и в каква степен то е нуждаещо се от издръжка. Безусловността обаче не се отнася до възможностите на родителя да дава издръжка и при фактическа невъзможност на родителя да дава издръжка в необходимия размер, следва да се търси следващия по реда на чл. 140 СК.

Издръжка след развод – какъв е минималния размер на издръжката

Съгласно чл. 142, ал. 1 СК: „Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи”.

Издръжка след развод - кога се дължи

В ал. 2 на цитираната разпоредб, обаче, а е предвиден минимален размер на издръжката за едно дете, който е съобразен със социално- икономическите условия в страната – размера на издръжката не може да бъде малък от една четвърт от минималната работна заплата, която към настоящия момент е 780, 00 лв. или към момента издръжката е –  не по-ниска от 195 лв.

Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Всеки от родителите дължи издръжка съобразно възможностите му да я плаща. Т.е. няма формула, според която при определен доход да се дължи точно определен размер, преценката е свободна за съда, но законоустановените критерии са нуждите на детето и възможностите на родителя. Счита се, че възможност да дава издръжка има лицето, което разполага със свободни средства след задоволяване на собствената си необходима издръжка. В невъзможност да дава издръжка се намира лицето, което с доставянето на издръжка другиму би накърнило съществено собствената си необходима издръжка.

При дела за издръжка и в съдебната практика се е наложило разбирането, че издръжката на детето се дължи от двамата родители, независимо при кого живее детето, но отглеждащият родител следва да поеме по принцип по-малък дял от издръжката в пари с оглед даваната от него издръжка в натура при съвместното живеене с детето и посрещането на разходите на домакинството, част от които са в полза и на детето.

Не се освобождават от задължението за заплащане на издръжка лица, които не работят, нямайки възожност затова или се издържат от пенсия, стипендия или издръжка.

Погасяване на правото на издръжка след развод

Правото на издръжка на ненавършили пълнолетие деца от родителите им, се погасява при навършване на пълнолетие, както и при сключване на брак от непълнолетния и при пълно осиновяване.

Право на издръжка на пълнолетни лица при продължаване на образованието

Пълнолетни лица, продължаващи образованието си, продължават да имат право на издръжка при наличието на определени предпоставки, регламентирани в чл. 144 от СК, а именно: Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца:

  • ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на 20 години при обучение в средно училище; и на 25 години при обучение във висше учебно заведение;
  • и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си;
  • и родителите могат да я дават без особени затруднения.

Тези предпоставки трябва да са налице кумулативно.

Т.е., според правната теория и практика, „пълна безусловност на задължението в случая не е налице за разлика от издръжката на ненавършили пълнолетие деца“.

Трябва да се подчертае, че присъдената издръжка на ненавършилото пълнолетие лице се погасява автоматично с навършването на пълнолетие и вече не се дължи. Затова, в случай, че са налице предпоставките по чл. 144 СК, посочени по-горе, е необходимо да се поиска на това основание – доброволно или пред съд.

Издръжка за минало време

Издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяване на иска.

Издръжка на бивш съпруг

Издръжката на бивш съпруг е особен вид издръжка, която може да бъде присъдена на съпруга, който няма вина за прекратяването на брака. Вижте и правните услуги, които предламе при:

В Семейния кодекс и семейното право е предвиден тригодишен срок, в които издръжката се дължи, освен в случаите, когато помежду си страните са уговорили по-дълъг срок от предвидения в закона. Възможно е обаче, съдът да продължи срока за плащане на издръжката, ако положението на този в полза на когото се изплаща е тежко, като в този случай трябва да се вземе предвид и възможността на задълженото лице, да продължава да я предоставя. Тези две условия са предвидени кумулативно.

Размера на издръжката, която се дължи се оределя в зависимост от:

  • нуждите на лицето, което има право на издръжка
  • и възможностите на лицето, което я дължи.

Прекратяване на задължение по заплащане на издръжка на бивш съпруг

Освен в по–гореописаните хипотези, при които плащането на издръжка на бивш съпруг се прекратява с изтичането на определен срок, има още една законова възможност, според която правото на издръжка следва да бъде прекратено при встъпването в брак от страна на съпруга, на който се изплаща такава.

В случай, че имате проблем със заплащането на издръжка и присъждането на такава не се колебате да се свържете с нас. Кантората разполага с добри адвокати, имащи сериозни познания и богат опит в тази правна сфера, които биха могли да Ви съдействат!

☏ Свържете се с адвокат от кантората